• bg
 • en

Обучение

Възпитателно образователният процес е организиран по програма, одобрена от МОН. Програмната система „Аз съм в детската градина“ гарантира оптималното развитие на всяко дете в процеса на предучилищното възпитание и обучение, създаването на представа за заобикалящата действителност, умение за комуникация и самоутвърждаване на всяка индивидуалност.

„Аз съм в детската градина“ създава възможност педагогът да прояви своята отзивчивост, търпение, сдържаност, спокойствие, топлота, готовност за непосредствена помощ на детето. Основата роля на учителя е да облекчава затрудненията, да създава целенасоченост при осмислянето на представите на децата. Възрастният е носител на културните особености, на моралните човешки ценности при контакта с децата. Възрастният се старае да освободи път на детето, да му даде възможност да се прояви, старае се да намали активността си, за да може детето да увеличи своята.

Намесата на възрастния в процеса на развитие на детската личност е косвена. Задачата му е да предложи нужните средства и да изчаква с търпение това развитие, да помага в ориентирането в света, да отвори път към духовно развитие, да уважава и разбира детските потребности, пориви, вълнения и чувства, да ги поощрява и насърчава, да бъде посредник, помощник и консултант. Налага се родителите и педагозите да удовлетворяват потребностите на растящият организъм и да избягват нарушенията и погрешното развитие. Условие за това е прилагането на индивидуален подход към всяко дете съобразно неговите потребности и възможности.

Програмата за задължителна предучилищна подготовка от 2003 година въз основа на която е разработена системата „Аз съм в детската градина“ утвърждава личностно ориентирания модел за предучилищно възпитание, осигурява благоприятни за индивидуалните възможности ситуации и преходи между тях, в които детето само търси средства за решаването на задача, без да е налице предварително зададена схема. Водещи са сътрудничеството с педагога, способността да се асоциират различните гледни точки за успешното решаване на проблеми.

За по точно отчитане на резултатите прилагаме диагностични проучвания на входното и изходното ниво на развитие (физическо, психическо и интелектуално) за всяко дете през „учебната“ година.

Възпитателно образователния процес е ориентиран към интересите, потребностите и желанията на всяко дете, чрез установяване на партньорски взаимоотношения „учител-дете“.

В НЕМО децата

 • се учат да усещат, разбират и съпреживяват музиката. (видео)
 • проговарят немски или английски език. (видео)
 • наблюдават, осъзнават и прилагат адекватна за различните ситуации култура на поведение, повишават своето IQ;
 • овладяват различни видове художествени техники, развиват въображение, сръчност и усет към красивото. (видео)
 • се наслаждават на допира с водата. Тригодишните преодоляват страха си. (видео), а петгодишните се гмуркат с удоволствие. (видео). Да не забравяне формирането на усет за ред и самостоятелност. (видео)
 • се докосват до изяществото и красотата на балетното изкуство, а елементите от художествената гимнастика ги правят гъвкави и пластични. (видео)
 • усвояват начални техники за самоотбрана и спортна дисциплина.
 • практикуват йога за поддържане на добро физическо и психическо здраве. (видео)
 • Добиват начални футболни умения и участват в турнири.
 • изглаждат говорни проблеми и обогатяват говорните си знания с логопед Николова.
 • Усъвършенстват правоговора и добиват артистични умения по време на театралните занимания.