• bg
 • en

Обучение

Образователната политика на ЧДГ „НЕМО” е ориентирана към цялостно  развитие на детската личност и придобиването на съвкупност от  компетентности  с цел формиране на нагласа за учене през целия живот. Ние възпитаваме, обучаваме, социализираме и отглеждаме децата с много музика, за да събудим у тях радостта от общуването с нея. Със силата на музиката развиваме интелект и креативност, възпитаваме отговорност, активност и толерантност.

Възпитателно образователният процес е организиран по програма, одобрена от МОН.

Педагогическото взаимодействие с децата се реализира в съответствие с изискванията на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование, с приоритетно използване на игри, като водеща детска дейност и като обучителен метод.

В ЧДГ „НЕМО“ вече повече от десет години работим по програмната система „Аз съм в детската градина“, която гарантира оптимално развитие на всяко дете в процеса на предучилищното образование и подготовка.

Системата „Аз съм в детската градина“ утвърждава личностно ориентирания модел за предучилищно образование и възпитание. Водещи са сътрудничеството с педагога, способността да се асоциират различни гледни точки за успешно решаване на проблеми. Образователния процес е ориентиран към интересите, потребностите и желанията на всяко дете, чрез установяване на партньорски взаимоотношения „учител-дете-родител“.

Проследяването на индивидуалното развитие на детето се осъществява като съпоставимост с очакваните резултати и при спазване на изискванията за организиране на педагогическа диагностика – входно ниво – в началото на учебната година; изходно ниво – в края на учебната година и текущо – в процеса на педагогическо взаимодействие.

За разгръщане на целия потенциал на детето и развитие на всички негови способности, ние предлагаме следните допълнителни дейности:

 • Часове по приложни изкуства

  (рисуване, моделиране, работа с глина и природни материали), всичко това помага за овладяване на различни видове художествени техники, развиване въображение, сръчност и усет към красивото.

 • Музициране с Ели

  развиване на вродената музикалност и усъвършенстване на слуха, фината моторика, ритмиката, развиване на речта и въображението.

 • Логопед

  изглаждане говорни проблеми и обогатяване на речевите знания.

 • Народни танци

  докосване до българските ритми, традиции, фолклор и духовност.

 • Модерни танци

  хореография и движения подходящи за всеки. Съчетаването на различни стилове помага за развитието на усет за ритъм и динамика.

 • Джудо

  усвоявне на начални техники за самоотбрана и спортна дисциплина.

 • Футбол

  добиване на начални футболни умения и участие в турнири.

 • Плуване

  наслада от допира с водата и формиране на усет за ред и самостоятелност.

 • Ски

  придобиване на начални умения за каране на ски.

 • Йога

  неоспорим начин за поддържане на добро физическо и психическо здраве.

 • Спорт и култура извън НЕМО

  регулярни посещения на спортни и планински бази, музеи, театри, изложби, концерти.