• bg
 • en

Структура

Нашата МИСИЯ

Чрез силата на музиката да положим основите за учене през целия живот и да осигурим физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата. Благодарение на музиката и играта в процеса на педагогическото взаимодействие осигуряваме равен шанс на всяко дете при постъпването му в училище.

Нашата ЦЕЛ

Да превърнем детската градина в привлекателна и желана образователна среда за качествено предучилищно образование, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано, подкрепяно и обичано и чрез музиката и игрите им възможност да разгърне своя личностен потенциал.

Нашата ДЕТСКА ГРАДИНА

Тя е модерна институция за качествено предучилищно образование, съхранила българските образователни традиции и предоставяща съвременни условия за развитие на личността. Тя е професионално подготвено от учителите пространство за общуване, игра, познание, и творчество където децата имат шанс за индивидуален прогрес и културен просперитет.

Нашите ПРИОРИТЕТИ

 • За интеркултурната среда в „НЕМО“ езикът на музиката е универсален и разбираем за всички.
 • Музикалното изкуство позволява на децата да интерпретират света по свой начин и да развиват своята оригиналност, креативност и иновативност.
 • Чрез музиката подобряваме физическото развитие на детето. Музикалните игри и танци, като част от нашето ежедневие правят движенията на децата по-организирани, по-жизнени, по-хармонични, по-пластични и по-емоционални.
 • Близостта до музикалните инструменти формира у детето умения за учене, комуникационни умения, когнитивни умения и дисциплинарни умения.
 • Музикалното възпитание играе важна роля за развитието на говора в предучилищна възраст. Това е период, през който пеенето и говора са преплетени и зависят едно от друго.
 • Вярваме, че всяко дете има способност за възприемане, изпълнение и създаване на музика и се стараем да помогнем в развитието и прогреса на този потенциал.
 • Работим активно със Софийската опера и балет, Фортисимо Фамилия, Столичен куклен театър и други културни институции за музикалното обогатяване децата.
 • Ежедневно прилагаме иновативни и технологични модели на образование, в които чрез музиката осигуряваме социализация на децата и нагласа за учене през целия им живот.
 • Изградили сме специфична организационна култура на база всеотдайност към общата цел и компетентност на педагогическия екип.
 • Предоставяме динамично променяща се предметна среда, която дава възможност за самостоятелност и творчество.
 • Провеждаме целенасочени занимания по нравственост и култура на поведение – етикет.
 • Приобщаваме към общочовешките и националните ценности чрез традиционни ритуали, празници и развлечения.
 • Осигуряваме здравословен начин на живот: оптимизиран двигателен режим; традиционни и нетрадиционни закалителни процедури; здравна култура; култура на хранене и хигиенно поведение.
 • Организираме периодични излети в планината, ски-училище, летен отдих, зелена детска градина, смяна на екологичната обстановка.