• bg
 • en

Структура

 • Ежедневно прилагаме иновативни и технологични модели на възпитателно-образователния процес, за да осигурим социализация на децата и нагласа за учене през целия им живот.
 • Специфична организационна култура, изградена на база всеотдайност към общата цел и компетентност на педагогическия екип.
 • Богат технологичен арсенал и гъвкави организационни форми на работа;
 • Малки работни групи (8-10 деца), съобразно възрастови и индивидуални особености на на децата;
 • Динамично променяща се предметна среда, осигуряваща възможност за самостоятелност и творчество;
 • Редуване на дейностите в дневния режим в зависимост от интересите и потребностите на децата;
 • Педагогическите ситуации гарантират свободен преход от един режимен момент към друг.
 • Целенасочени занимания по нравственост и култура на поведение – етикет;
 • Благоприятна атмосфера за развитие на детската инициативност;
 • Право на участие на всяко дете в решаването на проблемни задачи;
 • Живот в пълноценно детско общество;
 • Приобщаване към общочовешките и националните ценности чрез традиционни ритуали, празници и развлечения;
 • Здравословен начин на живот: оптимизиран двигателен режим; традиционни и нетрадиционни закалителни процедури; здравна култура; култура на хранене и хигиенно поведение;
 • Периодични излети в планината, ски-училище, летен отдих на море или планина, зелена детска градина, смяна на екологичната обстановка.