• bg
 • en

Политика за поверителност

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(информация, предоставяна съгласно чл.13 от ОРЗД)

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

На кого предоставяте Вашите данни

 

Име и адрес на администратора на лични данни

Име: ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „НЕМО“ ООД

Адрес: гр. София, кв. Драгалевци, ул. Маточина 2а

Тел.:02 / 967 20 99 , e-mail: nemocenter@nemo-bg.com

За контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни – Надежда Караманска:

Тел: 0889 599 118 , e-mail: n.karamanska@nemo-bg.com

В случай, че имате въпроси или желаете да получите допълнителна информация, моля обърнете се към нашето длъжностно лице по защита на личните данни.

 

Каква информация обработваме

Във връзка с осъществяване на образователния процес в ЧДГ „НЕМО“, ние събираме следните категории данни:

 1. Лични данни на детето – ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение.
 2. Здравна и медицинска информация (вкл. личен лекар, здравно-профилактични карти, заболявания, наличие на трайни увреждания и др.).
 3. Информация за специални образователни потребности на детето.
 4. Информация за присъствие, отсъствия (причини за отсъствието) и успех.
 5. Информация за издаване на удостоверения.
 6. Информация, необходима за предоставяне на стипендии..
 7. Данни за родители – име, телефон, ЕГН, месторабота, адрес, банкова сметка, e-mail и др.
 8. Информация за членовете на обществения съвет – трите имена, адрес, месторабота, телефон, e-mail;
 9. Информация за получени дарения.
 10. Фото и видеоматериали, включително снимки на децата за техни портфолиа или документи.

 

За какво обработваме Вашите лични данни

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни.

Ако основанието, на което обработваме Вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на Вашите данни.

Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще Ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме Вашата информация.

 

1. На основание законово задължение

В повечето случаи ние обработваме съответните лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба:

 • Закон за предучилищното и училищното образование, подзаконови нормативни актове:
 • Държавни образователни стандарти
 • Наредба № 3 на МЗ за здравните изисквания към детските градини.

Това включва лични данни на деца и в определени случаи на техните родители, свързани с:

 1. Прием на ученици.
 2. Преместване от една образователна институция в друга.
 3. Присъствие (отсъствия) – информация, която се представя или изготвя в хода на обучителния процес.
 4. Основна здравна / медицинска информация за детето (вкл. здравно-профилактични карти и информация за личен лекар).
 5. Специални образователни потребности на детето.
 6. Издаване на удостоверения, свидетелства.
 7. Поддържане на портфолио на детето, включително със снимка.
 8. Информация за получени дарения (данни на дарителите);

Това са данни, които в повечето случаи са необходими за осъществяване на образователния процес в ЧДГ „НЕМО“.

В определени случаи това са данни, които са необходими за осигуряване на подходяща и здравословна среда в детската градина.

 

2. Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения

Във връзка със сключването и изпълнението на договор, следва да бъдат предоставени данни на детето и родител/и.

Ние можем да използваме предоставените от Вас данни с цел предоставяне на съответната услуга.

 

3. На основание съгласие

В повечето случаи ние обработваме Вашите данни във връзка със законово задължение, което изисква от нас да получим или да съхраняваме определена информация за детето.

В случай, че липсва законово задължение е възможно да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни, като това може да включва:

 1. Осъществяване на определени допълнителни дейности, когато данните не се събират въз основа на законово задължение (при които дейности са необходими данни за детето и за родителя, който дава съгласие за участие в съответната дейност).
 2. Осъществяване на контакт с родител в случай на спешност или във връзка с поведение на детето (предоставят се данни за контакт на родител – e-mail, телефон, др.).
 3. Реализиране на фото и видеоматериали във връзка с дейности / проекти на детската градина (снимки, клипове на деца).
 4. Публикуване на фото и видеоматериали в ел. Дневник „КИДДО“, уеб сайт на ЧДГ “НЕМО“ и неговите партньори, социални мрежи и др.
 5. Други.

Понякога може да дадете Вашето съгласие индиректно, например, когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да отговорим.

С изключение на случаите, в които сте съгласни с използването на Вашата информация за конкретна цел, ние не използваме Вашата информация по начин, който да Ви идентифицира лично.

Ние продължаваме да обработваме информацията Ви на тази основа, докато не оттеглите Вашето съгласие или може основателно да се предположи, че Вашето съгласие вече не съществува.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

4. На основание легитимен интерес / На основание изпълнение на задача в обществен интерес

Може да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за Вас или за нас, както и във връзка с изпълнението на задача в обществен интерес.

(в случай, че в сградата и/или около нея се използва видеонаблюдение с цел – осигуряване на защита и сигурност за пребиваващите в съответните помещения/места, както и с цел – защита на материалната собственост на институцията.)

 

Получатели или категории получатели на личните Ви данни

Това могат да бъдат:

 1. Служители на нашата институция.
 2. Други организации от същия вид (други детски градини).
 3. Организации, обработващи данни от наше име.
 4. Институции в сферата на образованието – Министерство на образованието и науката, Регионално управление по образование.
 5. Национална агенция за приходите, служби за социални услуги и дирекция „Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция, както и други публични органи, когато това произтича от законова разпоредба.
 6. Детска педагогическа стая, отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.
 7. Организации, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност (напр. туроператори, допълнителни дейности на територията на детската градина и др.).

 

Предаване на данни на трета държава или на международна институция

Ние не предоставяме Вашите данни към трета държава или на международна институция.

 

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Освен ако в настоящото известие за поверителност не е посочено друго, запазваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

 1. В съответствие с нашите законови задължения.
 2. До изпълнение на съответната дейност, за която сте ни предоставили съгласие или за която е налице сключен договор.
 3. Във връзка с възможен иск или защита в съда.

 

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от Вас лични данни

Във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, Вие имате право да изискате от нас:

 1. Достъп до личните Ви данни.
 2. Коригиране или изтриване на Ваши лични данни.
 3. Ограничаване на обработването им.
 4. Право на възражение срещу обработването на Вашите данни.
 5. Преносимост на данните.

 

Правото на жалба до надзорен орган

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, по смисъла на приложимото законодателство.

Директор: Надежда Караманска